กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF) ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2564

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF) ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2564

img-blog-talis-best-mutual-fund-of-the-year2021

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 Best Mutual Fund of the Year 2021ประเภทกองทุนตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศบางส่วน (Fixed Income Fund) จากกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (Talis Money Market Fund: TLMMF) โดยคุณประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน เข้าร่วมรับรางวัลในงานมอบรางวัลเกียรติยศ Money Banking Awards 2021 ที่จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร เมื่อเร็ว ๆ นี้

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF) เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ ที่มีสภาพคล่องสูงและมีอายุคงเหลือไม่เกินกว่า 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน